V E D T Æ G TER

for

Foreningen Rønde Kunstgræs

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Foreningen Rønde Kunstgræs ("Foreningen").

 

§ 2. Hjemsted og værneting

Foreningen har hjemsted og værneting i Syddjurs Kommune.

 

§ 3. Formål

Foreningen er almennyttig og har til formål at etablere, vedligeholde, udbygge og forestå driften af en kunstgræsbane ved Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde, til brug og gavn for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder udlejning af kunstgræsbanen til idrætsklubber og offentlige institutioner for derigennem at pleje idrætslige og andre almenvelgørende interesser.

Stk. 2. Overskud fra Foreningens drift skal benyttes i overensstemmelse med stk. 1 eller i øvrigt til at fremme idrætslige og andre almenvelgørende interesser.

 

§ 4. Kapital

Den til Foreningens drift fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud og lån fra foreninger, fonde og private virksomheder, ved udlejning af kunstgræsbanen samt gennem de til enhver tid gældende regler for offentlige tilskud samt eventuelle øvrige lån.

 

§ 5. Medlemsforhold

Som medlem af Foreningen kan optages foreninger, idrætsklubber, organisationer, skoler og virksomheder, som efter bestyrelsens skøn vil have til hensigt at benytte kunstgræsbanen i et rimeligt og fortsættende omfang på årsbasis. Endvidere optages medlemmer, som i øvrigt efter bestyrelsens skøn vil have en væsentlig tilknytning til Foreningen.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Foreningens bestyrelse. 2/6

Stk. 3. Optagelse af medlemmer kan nægtes, når stk. 1 ikke er opfyldt, eller når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.

Stk. 4. Eksklusion af medlemmer kan ske, såfremt et medlem (i) ikke opfylder de af medlemsskabet påhvilende forpligtelser, eller som (ii) handler til skade for Foreningen. Eksklusionsbeføjelsen tilhører bestyrelsen, hvor 2/3 af bestyrelsens medlemmer kan beslutte, at et medlem skal ekskluderes.

 

§ 6. Kontingent

Der betales ikke kontingent.

 

§ 7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Stk. 2. Som bestyrelsesmedlem er man udpeget for en periode på 4 år fra tidspunktet for den ordinære generalforsamling, dog således at bestyrelsesmedlemmer afgår på skift hvert andet år. Det afgøres ved lodtrækning på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den første ordinære generalforsamling, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 2-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges som følger:

a) TRIF, (Thorsager-Rønde Idrætsforening, c/o Leo Konradsen, Vesteralle 8, Thorsager, 8410 Rønde, CVR-nr. 18791412) udpeger tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf aktivitetsudvalget i "TRIF-Fodbold" udpeger to bestyrelsesmedlemmer, og forretningsudvalget udpeger et bestyrelsesmedlem.

b) Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde (CVR-nr. 32573010) udpeger et bestyrelsesmedlem.

c) Rønde Højskole og Efterskole (CVR-nr. 24509915), Rønde Gymnasium (CVR-nr. 32799868), Viden Djurs (CVR-nr. 10520509), Rønde Privatskole (CVR-nr. 39787814), Rønde Skole (CVR-nr. 29189978, p-nr. 1003359014) og Den Selvejende institution Ugelbølle Friskole (CVR-nr. 32819087) udpeger i alt to bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der ikke er enighed om udpegningen af to bestyrelsesmedlemmer, afgøres dette ved en lodtrækning foretaget af bestyrelsen.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte foreninger og institutioner mv. kan udpege suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af varigt forfald for det pågældende bestyrelsesmedlem. 3/6

Stk. 5. Når et bestyrelsesmedlem og en eventuel suppleant udtræder af bestyrelsen i utide i forhold til stk. 2, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den forening eller institution mv., som havde udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Dette bestyrelsesmedlem sidder i den resterende del af valgperioden.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt eventuelle øvrige poster efter behov.

Stk. 7. Bestyrelsen har via formanden tilsynet med eller udgør Foreningens daglige ledelse, og bestyrelsen har desuden ansvaret for eventuelle personaleansættelser.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at Foreningens aktiver sikres bedst muligt, og det er således bestyrelsens pligt i dens virke i enhver henseende at varetage Foreningens interesser.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer har ingen ret til vederlag.

 

§ 8. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsens formand eller to bestyrelsesmedlemmer i forening indkalder til bestyrelsesmøder med et varsel på ikke under 14 dage, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov – dog mindst fire gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Der udarbejdes referat eller føres en fortløbende beslutningsprotokol, som godkendes i bestyrelsen senest ved næste bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når (i) mindst fire medlemmer er til stede eller (ii) mindst tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf én er bestyrelsens formand.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 9. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal i øvrigt indkaldes, når mindst 20 % af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. 4/6

Stk. 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse (herunder e-mail og lignende) til de enkelte medlemmer. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag fra medlemmer kan ske indtil 1 uge før generalforsamlingen. Senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle Foreningens fremmødte medlemmer og fuldmagtshavere. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har kun repræsentanter for de i § 5 nævnte medlemmer, samt personer som bestyrelsen måtte have inviteret.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Orientering om det seneste regnskabsår ved bestyrelsen.

3. Godkendelse af Foreningens årsregnskab.

4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Foreningen eller udlodning eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

5. Godkendelse af budget.

6. Orientering om nye udpegede eller genudpegede medlemmer.

7. Valg af godkendt revisor.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

9. Eventuelt.

§ 10. Tegning

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

 

§ 11. Årsregnskab

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab på foranledning af bestyrelsen. Årsregnskabet revideres af en godkendt revisor, der hvert år indstilles af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Årsregnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Stk.3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første årsregnskab løber dog fra stiftelsen til den 31. december 2014. 5/6

 

§ 12. Økonomisk hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Foreningens virksomhed.

 

§ 13. Anvendelse af overskud

Det påhviler Foreningen at anvende overskud i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i vedtægterne.

Stk. 2. Der kan foretages rimelige hensættelser til konsolidering af Foreningen.

§ 14. Foreningens ophør

Såfremt Foreningen ikke længere har mulighed for eller udsigt til at kunne virke i overensstemmelse med sit formål, herunder såfremt Foreningens kapitalgrundlag må anses for utilstrækkelig, skal Foreningen opløses.

Stk. 2. Beslutninger om Foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om Foreningens ophør skal vedtages med mindst 5/6 majoritet af de afgivne, gyldige stemmer.

Stk. 3. I tilfælde af Foreningens opløsning skal en eventuel formue, efter betaling af al gæld, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, anvendes til idrætslige eller andre almennyttige formål, jf. § 5, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008.

Stk. 4. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før ophør af Foreningen er effektueret. Foreningen nedsætter et opløsningsudvalg bestående af repræsentanter af bestyrelsen og Foreningens revisor.

 

§ 15. Vedtægter

Fremkommer der spørgsmål hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men bestyrelsen skal dog så vidt muligt fremlægge væsentlige spørgsmål til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning om ændring af Foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 stemmemajoritet blandt de fremmødte, inklusive eventuelle fuldmagthavere. 6/6

****

Godkendt i forbindelse med stiftelsen d. 2. juni 2014.